Douglas's Squirrel (Tamiasciurus douglasii)

These photos were taken on the Oregon coast.

Return To Previous Page
Return To Main Page